Satic-Minera gaat voluit voor CO2-neutraal ondernemen

Het hoeft geen betoog dat om de verdere opwarming van de aarde te minimaliseren,  voornamelijk de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 beperkt moet worden. Omdat de bouwsector relatief veel bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen, stelde Groep De Hoop in 2010 als doel om de CO2-uitstoot binnen de groep in tien jaar tijd met 20% te reduceren. Deze doelstelling werd ruimschoots behaald met een  CO2-reductie van maar liefst 58% op 10 jaar tijd. Een grote verbetering, maar gezien de aard van de problematiek moeten  we in toenemende mate inspanningen blijven leveren.

Als groep werd dan ook de ambitie uitgesproken om in de toekomst volledig CO2-neutraal te worden. Het grootste deel van de emissies binnen de groep werd veroorzaakt door het brandstofverbruik van het rijdend materieel. De vrachtwagens, wielladers, heftrucks, kranen en bobcats zorgen voor het transport binnen onze organisatie. Zowel op de eigen bedrijfsterreinen als het transport richting de klant.  Daarom werd er in 2020 beslist om ook op dit vlak verdere inspanningen  te leveren. We kunnen per voertuig een daling van 89% CO₂-uitstoot realiseren (vergeleken met gewone diesel)  door vrachtwagens op “CO₂-neutrale” diesel te laten rijden. De klassieke diesel wordt gemengd met een milieuvriendelijk en duurzaam additief en vervolgens wordt de nog resterende CO₂-uitstoot gecompenseerd door milieuvriendelijke, duurzame en maatschappelijk verantwoorde investeringen.

Verder zetten we al jaren volop in op transport over de binnenwateren, waardoor we jaarlijks maar liefst 150.000 vrachtwagens van de weg houden.

Eerste CO₂ Neutral®-label in de zand-en grindsector

Satic-Minera ging nog een stap verder en werd begin 2021 als eerste in de zand- en grindsector als CO₂-neutraal bedrijf gecertificeerd. De certificatie gebeurde overeenkomstig PAS 2060, de eerste internationale norm inzake CO₂-neutraliteit. Het CO₂ Neutral®-label garandeert dat bedrijven actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren om volledig CO₂-neutraal te worden.

Onze CO₂-balans werd  in kaart bracht en diverse maatregelen  werden getroffen om de huidige uitstoot nog meer te verminderen. Naast energiebezuinigende maatregelen (bijv. groene energie, LED-verlichting, “schonere” arbeidsmiddelen en machines,…) bekijken we verschillende andere mogelijkheden om ons impact op het klimaat te verkleinen en streven we ernaar om zo veel mogelijk CO₂-neutraal te werken. Om de kleine, resterende fractie CO2-uitstoot tot “nul” te compenseren, hebben we ervoor gekozen om – dankzij  CO₂Logic  – projecten in ontwikkelingslanden te steunen die de lokale bevolking helpen hun uitstoot te verminderen door bijv. herbebossingsprojecten, investeringen in centrales voor duurzame energie, duurzame afvalverwerking, etc. Zo draagt Satic-Minera een steentje bij aan een meer duurzame en maatschappelijk verantwoorde economie, lokaal én globaal.