ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – V20200101

Alle verkopen worden exclusief beheerst door de volgende algemene verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper, tenzij ze voor de uitvoering van de bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk  door ons aanvaard werden. De ondertekening van  de  offerte  en/of  de  uitvoering  van  het  contract  houdt  tevens  de  algehele  en  definitieve  aanvaarding  van  deze  algemene voorwaarden in.

Alle verbintenissen, van om het even welke aard, aangegaan door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van de verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

1. BESTELLINGEN

Alle offerten zijn vrijblijvend: enkel de door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarde bestellingen zullen de verkoper binden.

2. LEVERINGEN

2.1  De ondertekening en/of goedkeuring van de offerte en/of de bestelling en/of afroepen van het contract houdt tevens de algehele en definitieve aanvaarding van onze algemene en bijzonder voorwaarden in.

2.2  De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

2.3  De  goederen  worden  aanvaard of  als  dusdanig  beschouwd op  het  ogenblik  en  de  plaats  van  het laden,  bij  FOT/FOB afhalingen  door  de  klant.  Bij  francoleveringen  worden  de  goederen  aanvaard  op  het  moment  van  de  lossing  van  de vrachtwagen/het schip.

2.4  De  leveringstermijnen  worden  enkel  bij  wijze  van  inlichting  verstrekt  en  zijn  niet  bindend  tenzij  aldus  uitdrukkelijk  tussen partijen  overeengekomen.  Vertraging  in  de  uitvoering  kan  derhalve  nooit  aanleiding  geven  tot  boete,  schadevergoeding  of ontbinding van de overeenkomst.

2.5  Indien overmacht de levering, zelfs tijdelijk, onmogelijk maakt,  dan  behouden  wij  ons  het  recht  voor  hetzij  onze  voorwaarden  aan  te  passen,  hetzij  aan  het contract geheel of gedeeltelijk te verzaken, zonder enige grond tot ontbinding van de overeenkomst door de koper of enige verplichting tot schadevergoeding uit te maken, zolang de overmacht duurt. Onder  overmacht  kan,  niet  limitatief,  worden  verstaan:  brand,  stakingen,  lock-out,  vorst,  instortingen,  overstromingen, ongevallen,  gebrek  aan  grondstoffen  of  arbeidskrachten,  opeisingen,  oorlog  of  oproer,  beschadiging  van  machines,  gebrek aan transportmaterieel, onderbrekingen van transport en quarantaines, stakingen, ijsgang,  gehele  of  gedeeltelijke  stremming  in  de  scheepvaart,  onderbreking  van  de  transporten,  verbod  van  in-en  uitvoer, hoog-en laagwaterstand op kanalen en rivieren, enz.

Indien  het  laadvermogen  van  de  binnenschepen  wordt  beperkt,  behoudt  de  verkoper  zich  het recht  voor  de  te  leveren  hoeveelheden  en/of vaarroutes aan  te  passen zolang deze beperkingen van kracht zijn.  Prijsaanpassingen  en  bijkomende  transportkosten  die  daarvan  het gevolg zijn, worden aan de koper doorgerekend.

De Ruhrorter-pegel is de maatgevende indicator voor alle aanvoer via waterwegen vanuit Duitsland en Nederland.  Zo de waterstand beneden het peil van 3.20 meter valt, is een diepgangbeperking op deze rivieren van kracht, vaak ook met gevolgen voor de waterstand op de kanalen en rivieren in België. Diepgangbeperkingen, stremmingen enz. worden door de bevoegde instanties bekend gemaakt.

2.6  De  door  de  koper  opgegeven  losplaats  moet  toegankelijk  zijn  voor  het  overeengekomen  transportmiddel  en  de  te  leveren hoeveelheid moet er zonder moeilijkheden of oponthoud kunnen gelost worden.

2.7  Ingeval de koper de levering niet in ontvangst zou nemen behoudt de verkoper zich het recht voor hetzij de uitvoering van het  contract  te  vervolgen,   hetzij  de  ontbinding  ervan,  onder  voorbehoud  van  elke  schadevergoeding  als  naar  recht.

2.8  Bovendien kunnen wij, bij levering in bulk, niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de constructie-, installatie-of onderhoudsdefecten van de silo’s of hun beveiligingssysteem.

2.9  Wachttijden  bij  het  lossen  van  vrachtwagens  mogen  maximaal  15  minuten  bedragen.  Na  deze  15  minuten  hebben  wij  het recht  om  wachturen  aan  te  rekenen,  mits  uitdrukkelijke  vermelding  hiervan  op  de  CMR  door  de  transporteur.

3. EIGENDOM EN RISICO

3.1  Eigendomsvoorbehoud: alle goederen blijven eigendom van de verkoper, tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten, zelfs indien de goederen bewerkt of verwerkt werden. De koper zal de goederen met zorg behandelen en ze niet voortverkopen,  afstaan,  in  pand  geven,  uitlenen  of  er  anders  over  beschikken  ten  behoeve  van  derden  tot  de  algehele betaling. De toebehoren blijven in elk geval eigendom van de verkoper zelfs als er al een vergoeding is betaald.

3.2  Onverminderd het in artikel 3.1 bepaalde eigendomsvoorbehoud gaat het risico onmiddellijk over op de koper bij het sluiten van de overeenkomst.

3.3  De materialen worden altijd verkocht “aangekomen op de plaats van vertrek”, zelfs indien de prijzen zijn vastgesteld “franco bestemming”.  Ingeval van  verzending  gebeurt  de levering op  risico  van  de  koper,  zelfs  bij  franco  verzendingen,  waarbij  elk verhaal tegen de transporteur voor zijn rekening is.

3.4  De koper behoort de goederen onmiddellijk te controleren bij ontvangst en voor de lossing. Om geldig te zijn, moeten klachten onmiddellijk bij ontvangst schriftelijk op het e-mailadres logistiek@satic-minera.be aan de verkoper worden overgemaakt. Er worden geen klachten meer aanvaard over goederen welke reeds werden afgeleverd aan derden.

3.5  Elke vordering op basis van verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 2 maanden ingesteld. Na verloop van deze termijn of na behandeling van de goederen is de vordering niet ontvankelijk. De garantieplicht beperkt zich in elk geval tot het gratis vervangen van de geleverde koopwaar. Onze waarborgen voor de afgewerkte producten beperken zich tot de door onze leveranciers voorziene waarborgen.

3.6  Onverminderd  de  elders  in  de  algemene  voorwaarden  overeengekomen  beperkingen  van  aansprakelijkheid  van  de leverancier,  kan  deze  hoe  dan  ook  nimmer  aansprakelijk  gesteld  worden  voor  gevolgschade  en  directe  of  indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d. en evenmin voor  schade  die  wordt  veroorzaakt  door  ondergeschikten  of  hulppersonen  van  leveranciers  of  veroorzaakt  wordt  of  in verband staat met door leverancier gebruikt materieel.

3.7  Indien  de  koper  de  waren  bestelt  met  het  oog  op  verdere  verkoop  in  het  buitenland  en  daaromtrent  geen  voorafgaande overeenkomst  gesloten  wordt,  dienen  de  waren  op  het  ogenblik  van  hun  levering  aan  de  koper  te  beantwoorden  aan  de Belgische normen voor de invoer, het vervoer, de detailverkoop en de consumptie van die waren in België, zoals die op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling van kracht zijn.

3.8  Het vervoer geschiedt op risico van de bestemmeling. De ontvanger is verplicht de schepen te lossen binnen de vastgestelde termijn vermeld op de vrachtbrief of overeenkomst of contract. Bij niet melding van de lostijd, zal de wettelijke lostijd van kracht zijn. In dit geval zal de lostijd bepaald worden op basis van de op het connossement vermelde tonnenmaat.

4. PRIJZEN

Al  onze  prijzen  zijn  netto  en  zonder  korting.  Onze  prijzen  zijn  geldig  tot  wijziging  van  één  van  de  parameters  die  onze kostprijs  bepalen,  inclusief  transport  (o;a.  olieprijzen,  laagwaterstanden,  taksen …).  Elke  prijsverhoging  die  de  overeengekomen prijs, exclusief BTW, met minder dan 10% overstijgt, zal de koper geen recht tot ontbinding van de koop geven.

Alle  gebeurlijke  kosten,  waaronder  taksen (welke  voortvloeien  uit  de overeenkomst  of  welke  tijdens  de overeenkomst  door een besluit van  Openbare Besturen of overheden worden ingevoerd), onkosten, vervoers-en verzekeringskosten, vallen ten laste van de koper.

5. BETALINGEN

5.1  Alle  facturen  zijn  betaalbaar  en  invorderbaar  op  de  maatschappelijke  zetel  van  de  verkoper  zelfs  bij  gebruik  van  wissels.

5.2  Betalingen  met  wissels worden  slechts aanvaard  voor zover de  bank  die  wil verdisconteren. De kosten  en intresten  hieraan verbonden  zijn  steeds  ten  laste  van  de  koper.   Betalingen  met  wissels  brengen  geen  schuldvernieuwing  tot  stand  van  de contractuele verbintenissen.

5.3  De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, zelfs in de loop van de uitvoering van een bestelling, vanwege de koper geschikte waarborgen en of voorschotten te eisen.

5.4  Indien de koper zijn verplichtingen niet naleeft worden alle facturen opeisbaar en behoudt de verkoper zich het recht voor de koop, alsook alle andere overeenkomsten met dezelfde koper, te annuleren.

5.5  Alle  facturen  zijn  betaalbaar  op  30  dagen  na  factuurdatum,  of  op  de  vermelde  vervaldag,  onder  voorbehoud  van  het bekomen  van  een  kredietlimiet.  Uitzonderingen  kunnen  enkel  met  een  schriftelijke  goedkeuring.  Elke  afwijking  brengt  van rechtswege  en zonder  ingebrekestelling,  een intrest  op  van 1%  per  maand.  De  koop  zal  alsdan  van  rechtswege  lastens  de koper  ontbonden  worden.  Buiten  deze  intrest  zal  het  factuurbedrag  met  10%  (minimum  €  250)  worden  vermeerderd  als ondeelbare en forfaitaire schadevergoeding. Korting mag enkel in mindering gebracht worden indien deze vermeld wordt op de factuur.

5.6  Hangende  betwistingen  omtrent  leveringen,  kwaliteit  of  wat  dan  ook,  geven  in  geen  geval  het  recht  aan  de  koper  zijn betalingen  te  schorsen  of  uit  te  stellen.  Om  geldig  te  zijn,  moeten  klachten  met  betrekking  tot  facturen  schriftelijk  aan facturatie@satic-minera.be  worden  overgemaakt  binnen  de  8  dagen  na ontvangst van het factuur.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

6.1  Ingeval  van  betwisting  zijn  uitsluitend  de  Rechtbanken  van  het  rechtsgebied  waarbinnen  de  zetel  van  de  verkoper  is gevestigd bevoegd. Ingeval een vordering behoort tot de bevoegdheid van het Vredegerecht zal uitsluitend de Vrederechter van  het  kanton  waarbinnen  de  vennootschap  gevestigd  is  bevoegd  zijn.  Alle  kosten  in  verband  met  de  invordering  langs gerechtelijke weg blijven ten laste van de koper.

6.2  Alleen het Belgische recht is van toepassing.