ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – V20150817

Alle verkopen worden exclusief beheerst door de volgende algemene verkoopsvoorwaarden met
uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper, tenzij ze voor de uitvoering van de bestelling
uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aanvaard werden. De ondertekening van de offerte en/of de
uitvoering van het contract houdt tevens de algehele en definitieve aanvaarding van deze algemene
voorwaarden in.
Alle verbintenissen, van om het even welke aard, aangegaan door een vertegenwoordiger,
aangestelde of bediende van de verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een
bevoegde persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

1. BESTELLINGEN

Alle offerten zijn vrijblijvend: enkel de door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarde
bestellingen zullen de verkoper binden.

2. LEVERINGEN

2.1 De aanvaarding van de offerte door de koper wordt ofwel schriftelijk gegeven, ofwel
verondersteld na ontvangst van de eerste levering.
2.2 De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.
2.3 De goederen worden aanvaard of als dusdanig beschouwd op het ogenblik en de plaats van het
laden. Dit enkel bij FOT-afhalingen door de klant. Bij francoleveringen worden de goederen
aanvaard op het moment van de lossing van de vrachtwagen.
2.4 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend tenzij
aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan derhalve
nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
2.5 Indien overmacht de levering, zelfs tijdelijk, onmogelijk maakt of derwijze bezwaart dat zij op de
gestelde voorwaarden van merkbare invloed zou zijn, dan behouden wij ons het recht voor hetzij
onze voorwaarden aan te passen, hetzij aan het contract geheel of gedeeltelijk te verzaken,
zonder enige grond tot ontbinding van de overeenkomst door de koper of enige verplichting tot
schadevergoeding uit te maken, zolang de overmacht duurt.
Onder overmacht kan, niet limitatief, worden verstaan: brand, stakingen, lock-out, vorst,
instortingen, overstromingen, ongevallen, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten,
opeisingen, oorlog of oproer, beschadiging van machines, gebrek aan transportmaterieel,
onderbrekingen van transport en quarantaines, stakingen in het bagger-en transportbedrijf, lockout, ijsgang, gehele of gedeeltelijke stremming in de scheepvaart, onderbreking van de
transporten, verbod van in-en uitvoer, hoog-en laagwaterstand op kanalen en rivieren, enz.
De Ruhrorter-pegel van 3,20 meter is maatgevend voor alle waterwegen van West-Europa. Zo de
waterstand beneden dat peil valt, houdt de verplichting tot leveren op, zolang de Ruhrorter-pegel
beneden 3,20 meter blijft.
Indien het laadvermogen van de binnenschepen ingevolge de laagwaterstand wordt beperkt,
behoudt de verkoper zich het recht voor de te leveren hoeveelheden aan te passen.
Prijsaanpassingen en bijkomende transportkosten die daarvan het gevolg zijn worden aan de
koper doorgerekend.
2.6 De door de koper opgegeven losplaats moet toegankelijk zijn voor het overeengekomen
transportmiddel en de te leveren hoeveelheid moet er zonder moeilijkheden of oponthoud kunnen
gelost worden.
2.7 Ingeval de koper de levering niet in ontvangst zou nemen behoudt de verkoper zich het recht
voor hetzij de uitvoering van het contract te vervolgen, hetzij de ontbinding ervan, onder
voorbehoud van elke schadevergoeding als naar recht.
2.8 Bovendien kunnen wij, bij levering in bulk, niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die
kunnen voortvloeien uit de constructie-, installatie-of onderhoudsdefecten van de silo’s of hun
beveiligingssysteem.
2.9 Wachttijden bij het lossen van vrachtwagens mogen maximaal 15 minuten bedragen. Na deze 15
minuten hebben wij het recht om wachturen aan te rekenen, mits uitdrukkelijke vermelding
hiervan op de CMR door de transporteur.

3. EIGENDOM EN RISICO

3.1 Eigendomsvoorbehoud: alle goederen blijven eigendom van de verkoper, tot volledige betaling
van de hoofdsom, kosten en intresten, zelfs indien de goederen bewerkt of verwerkt werden. De
koper zal de goederen met zorg behandelen en ze niet voortverkopen, afstaan, in pand geven,
uitlenen of er anders over beschikken ten behoeve van derden tot de algehele betaling.
De toebehoren blijven in elk geval eigendom van de verkoper zelfs als er al een vergoeding is
betaald.
3.2 Onverminderd het in artikel 3.1 bepaalde eigendomsvoorbehoud gaat het risico onmiddellijk over
op de koper bij het sluiten van de overeenkomst.
3.3 De materialen worden altijd verkocht “aangekomen op de plaats van vertrek”, zelfs indien de
prijzen zijn vastgesteld “franco bestemming”. Ingeval van verzending gebeurt de levering op risico
van de koper, zelfs bij franco verzendingen, waarbij elk verhaal tegen de transporteur voor zijn
rekening is.
3.4 De koper behoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te controleren. Om geldig
te zijn moeten klachten bij aangetekend schrijven en binnen de 48 uur na ontvangst aan de
verkoper worden overgemaakt. Er worden geen klachten meer aanvaard over goederen welke
reeds werden afgeleverd aan derden.
3.5 Elke vordering op basis van verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 2 maanden
ingesteld. Na verloop van deze termijn of na behandeling van de goederen is de vor dering niet
ontvankelijk. De garantieplicht beperkt zich in elk geval tot het gratis vervangen van de geleverde
koopwaar. Onze waarborgen voor de afgewerkte producten beperken zich tot de door onze
leveranciers voorziene waarborgen.
3.6 Onverminderd de elders in de algemene voorwaarden overeengekomen beperkingen van
aansprakelijkheid van de leverancier, kan deze hoe dan ook nimmer aansprakelijk gesteld worden
voor gevolgschade en directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw,
verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d. en evenmin voor schade die wordt
veroorzaakt door ondergeschikten of hulppersonen van leveranciers of veroorzaakt wordt of in
verband staat met door leverancier gebruikt materieel.
3.7 Indien de koper de waren bestelt met het oog op verdere verkoop in het buitenland en
daaromtrent geen voorafgaande overeenkomst gesloten wordt, dienen de waren op het ogenblik
van hun levering aan de koper te beantwoorden aan de Belgische normen voor de invoer, het
vervoer, de detailverkoop en de consumptie van die waren in België, zoals die op het ogenblik van
de aanvaarding van de bestelling van kracht zijn.
3.8 Het vervoer geschiedt op risico van de bestemmeling. De ontvanger is verplicht de schepen te
lossen binnen de vastgestelde termijn vermeld op de vrachtbrief. Bij niet melding van de lostijd,
zal de wettelijke lostijd van kracht zijn. In dit geval zal de lostijd bepaald worden op basis van de
op het connossement vermelde tonnenmaat.

4. PRIJZEN

Al onze prijzen zijn netto en zonder korting. Alle gebeurlijke kosten, waaronder taksen (welke
voortvloeien uit de overeenkomst of welke tijdens de overeenkomst door Openbare Besturen worden
ingevoerd), onkosten, vervoers-en verzekeringskosten, vallen ten laste van de koper. Elke
prijsverhoging die de overeengekomen prijs, exclusief BTW, met minder dan 5% overstijgt, zal de
koper geen recht tot ontbinding van de koop geven.
5. BETALINGEN
5.1 Alle facturen zijn betaalbaar en vorderbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper zelfs bij
gebruik van wissels.
5.2 Betalingen met wissels worden slechts aanvaard voor zover de bank die wil verdisconteren. De
kosten en intresten hieraan verbonden zijn steeds ten laste van de koper. Betalingen met wissels
brengen geen schuldvernieuwing tot stand van de contractuele verbintenissen.
5.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, zelfs in de loop van de uitvoering
van een bestelling, vanwege de koper geschikte waarborgen en of voorschotten te eisen.
5.4 Indien de koper zijn verplichtingen niet naleeft worden alle facturen opeisbaar en behoudt de
verkoper zich het recht voor de koop, alsook alle andere overeenkomsten met dezelfde koper, te
annuleren.
5.5 Alle facturen zijn betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum, of op de vermelde vervaldag, onder
voorbehoud van het bekomen van een kredietlimiet. Uitzonderingen kunnen enkel met een
schriftelijke goedkeuring. Elke afwijking brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een
intrest op van 1% per maand. De koop zal alsdan van rechtswege laste ns de koper ontbonden
worden. Buiten deze intrest zal het factuurbedrag met 10% (minimum € 250) worden
vermeerderd als ondeelbare en forfaitaire schadevergoeding. Korting mag enkel in mindering
gebracht worden indien deze vermeld wordt op de factuur.
5.6 Hangende betwistingen omtrent leveringen, kwaliteit of wat dan ook, geven in geen geval het
recht aan de koper zijn betalingen te schorsen of uit te stellen. Om geldig te zijn moeten klachten
met betrekking tot facturen bij aangetekend schrijven ofwel per e-mail aan credit@satic-minera.be
(met leesbevestiging) worden overgemaakt binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

6.1 Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het rechtsgebied waarbinnen de zetel
van de verkoper is gevestigd bevoegd. Ingeval een vordering behoort tot de bevoegdheid van het
Vredegerecht zal uitsluitend de Vrederechter van het kanton waarbinnen de vennootschap
gevestigd is bevoegd zijn. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg
blijven ten laste van de koper.
6.2 Alleen het Belgische recht is van toepassing.