ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – V20220714

Alle verkopen worden exclusief beheerst door de volgende algemene verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper, tenzij ze voor de plaatsing van de bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aanvaard werden. De ondertekening van de  offerte  en/of  de  uitvoering  van  de overeenkomsthoudt  tevens  de  algehele  en  definitieve  aanvaarding  van  deze  algemene voorwaarden in.

Alle verbintenissen, van om het even welke aard, aangegaan door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van de verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

De nietigheid of onafdwingbaarheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet in het gedrang. In dat geval zullen de verkoper en koper onderhandelen om tot een nieuwe bepaling te komen, die het doel van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

De koper erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt op een geïnformeerde en ongedwongen wijze de inhoud ervan.

1. BESTELLINGEN

Alle offerten zijn vrijblijvend: enkel de door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarde bestellingen zullen de verkoper binden.

2. LEVERINGEN en leveringmodaliteiten

2.1  De ondertekening en/of goedkeuring van de offerte en/of de bestelling en/of afroepen van de overeenkomst houdt tevens de algehele en definitieve aanvaarding van onze algemene en bijzonder voorwaarden in, niettegenstaande enige andersluidend beding op een document uitgaande van de koper

2.2  De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur. Een lastenboek dat door de koper of een derde aan de verkoper wordt meegedeeld, is louter informatief en niet bindend.

2.3  De  goederen  worden  aanvaard of  als  dusdanig  beschouwd op  het  ogenblik  en  de  plaats  van  het laden,  bij  FOT/FOB afhalingen  door  de  klant.  Bij  francoleveringen  worden  de  goederen  aanvaard  op  het  moment  van  de  lossing  van  de vrachtwagen/het schip.

2.4  De  leveringstermijnen  worden  enkel  bij  wijze  van  inlichting  verstrekt  en  zijn  niet  bindend  tenzij  aldus  voorafgaandelijk schriftelijk   tussen partijen  overeengekomen.  Vertraging  in  de  uitvoering  kan  derhalve  nooit  aanleiding  geven  tot  boete,  schadevergoeding, opschorting van de verbintenissen van de koper, niet-betaling van de prijs  of ontbinding van de overeenkomst ten laste van de verkoper.

2.5 De termijn van beschikbaarheid van de goederen wordt pas definitief na bevestiging door de verkoper en in het voorkomend geval na goedkeuring door de verkoper van het door de koper aangeleverde gedetailleerde leveringsschema.  Bij gebreke aan een leveringsschema of bij een laattijdige overhandiging ervan door de koper, zijn de leveringen alleen gebonden aan de productiemodaliteiten en productietermijnen, bepaald door de verkoper en/of de fabrikant.

2.6 Referenties naar projecten die werden gerealiseerd met goederen van de verkoper, zijn louter informatief en niet bindend

2.7 Indien  het  laadvermogen  van  de  binnenschepen  wordt  beperkt,  behoudt  de  verkoper  zich  het recht  voor  de  te  leveren  hoeveelheden  en/of vaarroutes aan  te  passen zolang deze beperkingen van kracht zijn.  Prijsaanpassingen  en  bijkomende  transportkosten  die  daarvan  het gevolg zijn, worden aan de koper doorgerekend.

De Ruhrorter-pegel is de maatgevende indicator voor alle aanvoer via waterwegen vanuit Duitsland en Nederland.  Zo de waterstand beneden het peil van 3.20 meter valt, is een diepgangbeperking op deze rivieren van kracht, vaak ook met gevolgen voor de waterstand op de kanalen en rivieren in België. Diepgangbeperkingen, stremmingen enz. worden door de bevoegde instanties bekend gemaakt.

2.8  De  door  de  koper  opgegeven  losplaats  moet  toegankelijk  zijn  voor  het  overeengekomen  transportmiddel  en  de  te  leveren hoeveelheid moet er zonder moeilijkheden of oponthoud kunnen gelost worden.  Indien de koper in gebreke blijft hiervoor te zorgen, is de verkoper gerechtigd de nodige maatregelen te treffen en de daaraan verbonden kosten en schade in rekening brengen ten laste van de koper.In geval van levering op de werf of in het magazijn van de koper, is de verkoper slechts gehouden op deze plaatsen te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar zijn voor vervoermiddelen met volle ladingen en met het wettelijk maximum toegelaten gewicht. Indien dit niet mogelijk is, is de verkoper gerechtigd zo dicht mogelijk bij het magazijn of de werf waar de transporteur met een vervoermiddel veilig kan geraken, naast het vervoermiddel te leveren.  In dat geval staan de goederen op de plaats waar zij gelost werden, op risico van de koper.

2.9 Bij levering via afhaling door de koper moet de vrachtwagenbestuurder van de koper of van de transporteur, indien aangesteld door de koper, zelf instaan voor het verdelen en het juist verzekeren van de vracht, evenals het respecteren van de geldende wetgeving omtrent beladingen en overladingen. Indien er wachttijden zijn bij de afhaling van de goederen, kan de verkoper daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

2.10  Alle goederen vermeld op de offerte en/of bestelling moeten worden afgenomen. Indien koper de goederen niet afhaalt of ze niet in ontvangst neemt bij levering, is de verkoper gerechtigd, onverminderd haar andere rechten voorzien in deze algemene voorwaarden, om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst hetzij de goederen voor rekening en op uitsluitend risico van koper op te slaan a rato van 10% van de prijs van de goederen per maand en aan de koper te factureren, de uitvoering van de overeenkomst te  vervolgen,  hetzij de goederen uit te leveren aan derden, nieuwe goederen te leveren aan de koper met nieuwe leveringstermijnen en deze nieuwe goederen aan hem te factureren hetzij de overeenkomst met de koper zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden met een schriftelijke kennisgeving aan de koper,  dit alles onder voorbehoud  van schadevergoeding in hoofde van de verkoper .

2.11  Bovendien  kan de verkoper, bij levering in bulk, niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de constructie-, installatie-of onderhoudsdefecten van de silo’s of hun beveiligingssysteem.2.121  Wachttijden  bij  het  lossen  van  vrachtwagens  mogen  maximaal  15  minuten  bedragen.  Na  deze  15  minuten  heeft de verkoper  het recht  om  wachturen  aan  te  rekenen,  mits  uitdrukkelijke  vermelding  hiervan  op  de  CMR  door  de  transporteur.

3. EIGENDOM EN RISICO

3.1  Eigendomsvoorbehoud: alle goederen blijven eigendom van de verkoper, tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten, zelfs indien de goederen bewerkt of verwerkt werden. De koper zal de goederen met zorg behandelen en ze niet voortverkopen,  afstaan, in  pand  geven,  uitlenen  of  er  anders  over  beschikken  ten  behoeve  van  derden  tot  de  algehele betaling. De toebehoren blijven in elk geval eigendom van de verkoper zelfs als er al een vergoeding is betaald.

3.2  Onverminderd het in artikel 3.1 bepaalde eigendomsvoorbehoud gaat het risico onmiddellijk over op de koper bij het sluiten van de overeenkomst.

3.3  De materialen worden altijd verkocht “aangekomen op de plaats van vertrek”, zelfs indien de prijzen zijn vastgesteld “franco bestemming” en zelfs indien de prijs is vastgesteld inclusief vervoer.  Ingeval van verzending  gebeurt  de levering op  risico  van  de  koper,  zelfs  bij  franco  verzendingen,  waarbij  elk verhaal tegen de transporteur voor zijn rekening is

4. PRIJZEN

4.1 Al  onze  prijzen  zijn  netto  en  zonder  korting.  Onze  prijzen  zijn  geldig  tot  wijziging  van  één  van  de  parameters  die  onze kostprijs  bepalen,  inclusief  transport  (o;a.  olieprijzen,  laagwaterstanden,  taksen

Alle  gebeurlijke  kosten,  waaronder toeslagen, extra kosten, taksen (welke  voortvloeien  uit  de overeenkomst  of  welke  tijdens  de overeenkomst  door een besluit van  de productiebedrijven, Openbare Besturen of overheden worden ingevoerd), onkosten, vervoers-en verzekeringskosten, vallen ten laste van de koper.

4.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de prijzen, vermeld in de offerte en/of de opdrachtbevestiging, te herzien, dit teneinde rekening te houden met de mogelijke stijging van bepaalde elementen van de kostprijs van de producten en transportmiddelen.

Ten einde rekening te houden met de evolutie van de gasolieprijzen voor scheepsvrachten, behouden we ons het recht voor een gasolietoeslag toe te passen op alle geleverde en afgehaalde producten die naar de klant ov via onze depots per schip worden aangevoerd. Zie https://www.satic-minera.be/gasolie-toeslag/)

Bovendien hanteren wij een dieseltoeslag (zie https://www.satic-minera.be/diesel-toeslag/), een laagwatertoeslag (zie https://www.satic-minera.be/laagwatertoeslag/ en een energietoeslag (zie https://www.satic-minera.be/energie-toeslag).

 

5. BETALINGEN

5.1  Alle  facturen  zijn  betaalbaar  en  vorderbaar  op  de  maatschappelijke  zetel  van  de  verkoper  zelfs  bij  gebruik  van  wissels.

5.2  Betalingen  met  wissels worden  slechts aanvaard  voor zover de  bank  die  wil verdisconteren. De kosten  en intresten  hieraan verbonden  zijn  steeds  ten  laste  van  de  koper.   Betalingen  met  wissels  brengen  geen  schuldvernieuwing  tot  stand  van  de contractuele verbintenissen.

5.3  De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, zelfs in de loop van de uitvoering van een bestelling, vanwege de koper geschikte waarborgen en of voorschotten te eisen.

5.4  Indien de koper zijn verplichtingen niet naleeft worden alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar en behoudt de verkoper zich het recht voor om de koop, alsook alle andere overeenkomsten met dezelfde koper, te ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke kennisgeving zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de kopert.

5.5  Alle  facturen  zijn  betaalbaar  op  30  dagen  na  factuurdatum,  of  op  de  vermelde  vervaldag,  onder  voorbehoud  van  het bekomen  van  een  kredietlimiet.  Uitzonderingen  kunnen  enkel  met  een  schriftelijke  goedkeuring.  Elke  niet-betaling of niet-tijdige betaling   brengt  van rechtswege  en zonder  ingebrekestelling,  een intrest  op  van 1%  per  maand.  De verkoper heeft alsdan  het recht om de koop lastens de koper  te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving t  Buiten  deze  intrest  zal  het  factuurbedrag  met  10%  (minimum  €  250)  worden  vermeerderd  als ondeelbare en forfaitaire schadevergoeding. Korting mag enkel in mindering gebracht worden indien deze vermeld wordt op de factuur.

5.6  Hangende  betwistingen  omtrent  leveringen,  kwaliteit  of  wat  dan  ook,  geven  in  geen  geval  het  recht  aan  de  koper  zijn betalingen  te  schorsen  of  uit  te  stellen.  Om  geldig  te  zijn,  moeten  klachten  met  betrekking  tot  facturen  schriftelijk  aan facturatie@satic-minera.be  worden  overgemaakt  binnen  de  7 dagen  na ontvangst van het factuur, bij gebreke waaraan de factuur als aanvaard wordt beschouwd

6. AANVAARDING EN KLACHTEN M.B.T. ZICHTBARE GEBREKEN EN ZICHTBARE NIET-CONFORMITEITEN

6.1 De koper dient de goederen onmiddellijk te controleren bij ontvangst en voor de lossing, ook al gebeurt de verwerking van de goederen later. Om geldig te zijn, moeten klachten onmiddellijk bij ontvangst schriftelijk op het emailadres logistiek@satic-minera.be aan de verkoper worden overgemaakt. Zeven dagen na inontvangstneming kan geen enkele klacht m.b.t. zichtbare gebreken en zichtbare niet-conformiteiten m.b.t. de bestelde goederen, zoals, maar niet beperkt tot onjuiste levering, ook lichte, uiterlijke beschadigingen, onjuiste hoeveelheden e.a. meer worden aanvaard.

6.2 De geleverde goederen die het voorwerp van een klacht uitmaken, moeten door de koper onaangeroerd bewaard worden in dezelfde staat als diegene waarin ze zich bevonden op voor het lossen, en totdat de verkoper de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken.  Er worden geen klachten meer aanvaard over goederen welke reeds werden afgeleverd aan derden, ook al zijn er nog geen zeven dagen verstreken sinds de inontvangstneming door de koper. Behalve ingeval van een verborgen gebrek, brengt de verwerking van de goederen altijd de aanvaarding van de bestelde goederen met zich mee.

6.3 Vorderingen tegen de verkoper op grond van zichtbare gebreken en zichtbare niet-conformiteiten dienen op straffe van verval te worden ingesteld uiterlijk binnen de 3 maanden na levering.

7. garantie M.B.T. VERBORGEN GEBREKEN EN  VERBORGEN NIET-CONFORMITEITEN

7.1 De verkoper geeft garantie op verborgen gebreken en verborgen niet-conformiteiten m.b.t. haar goederen gedurende een periode van 12 maanden na levering.

Klachten omtrent verborgen gebreken en verborgen niet-conformiteiten dienen aan de verkoper op straffe van verval uiterlijk binnen de 14 dagen na de ontdekking van het verborgen gebrek of de niet-conformiteit en binnen de garantietermijn van 12 maanden schriftelijk te worden meegedeeld, bij gebreke waaraan geen klacht meer kan worden aanvaard.

7.2 Voor zover een klacht schriftelijk werd ingediend binnen de voormelde meldingstermijn van 14 dagen en binnen de voormelde garantietermijn van 12 maanden, dient elk vordering tegen de verkoper op grond van verborgen gebreken en verborgen niet-conformiteiten op straffe van verval te worden ingesteld uiterlijk binnen de 6 maanden na het verstrijken van de voormelde garantietermijn, bij gebreke waaraan een vordering tegen de verkoper onontvankelijk en ongegrond is.

7.3 De garantieplicht beperkt zich in elk geval tot herstel van het gebrek of de niet-conformiteit hetzij de vervanging van de gebrekkige of niet-conforme goederen met uitsluiting van enige schadevergoeding en ander verhaal. Onze waarborgen voor de afgewerkte producten beperken zich tot de door onze leveranciers voorziene waarborgen.

7.4 De garantie geldt niet wanneer het gebrek of de niet-conformiteit is ontstaan als gevolg van een foutief gebruik, foutieve verwerking door de koper of derden of enige andere niet aan de verkoper toe te rekenen oorzaak.

7.5 De verkoper is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de goederen worden verwerkt.  Enige richtlijn van de verkoper m.b.t. de verwerking ontslaat de koper en/of de verwerker niet van zijn eigen verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van de goederen en is in hoofde van de verkoper slechts vrijblijvend.  De verkoper is niet aansprakelijk voor enig gebrek of schade die kan ontstaan als gevolg van haar richtlijnen en/of als gevolg van de verwerking van de goederen.

7.6 Indien de koper de  goederen bestelt  met  het  oog  op  verdere  verkoop  in  het  buitenland  en  daaromtrent  geen  voorafgaande overeenkomst  gesloten  wordt,  dienen  de  goederen op  het  ogenblik  van  hun  levering  aan  de  koper  te  beantwoorden  aan  de Belgische normen voor de invoer, het vervoer, de detailverkoop en de consumptie van die waren in België, zoals die op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling van kracht zijn.

7.7  Het vervoer geschiedt op risico van de koper of bestemmeling. De koper of ontvanger is verplicht de schepen te lossen binnen de vastgestelde termijn vermeld op de vrachtbrief of overeenkomst of contract. Bij niet melding van de lostijd, zal de wettelijke lostijd van kracht zijn. In dit geval zal de lostijd bepaald worden op basis van de op het cognossement vermelde.

8. aansprakelijkheid

8.1 Onverminderd  de  elders  in  de  algemene  voorwaarden  overeengekomen  beperkingen  van  aansprakelijkheid  van  de verkoper,  kan  deze  hoe  dan  ook  nimmer  aansprakelijk  gesteld  worden  voor  gevolgschade  en  directe  of  indirecte schade zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten, transportkosten, reis-en verblijfkosten e.a.

9. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST MET DE KOPER OF GEDWONGEN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

9.1 In geval van een contractuele tekortkoming van de koper, is de verkoper naar haar keuze gerechtigd om hetzij de overeenkomst te ontbinden ten laste van de koper, zelfs indien de overeenkomst in opeenvolgende leveringen voorziet, mits schriftelijke kennisgeving aan de koper, doch zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, hetzij de gedwongen uitvoering van de overeenkomst en betaling van de prijs te vorderen van de koper.

9.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper, is de verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de prijs, onverminderd het recht van de verkoper op volledige vergoeding van haar reële schade, en zonder dat de koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

9.3 Annulering door de koper van een overeenkomst kan alleen plaatsvinden mits voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van de verkoper. Indien de verkoper akkoord gaat met de annulering, is de koper aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 30 % van hetgeen de koper bij uitvoering van de overeenkomst aan de verkoper zou hebben moeten betalen, onverminderd het recht van de verkoper op volledige vergoeding van haar reële schade, en zonder dat de koper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

9.4 De verkoper is gerechtigd een overeenkomst met de koper als van rechtswege beëindigd te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, beslag lastens de koper en in vereffeningstelling van de koper.

10. OVERMACHT EN IMPREVISIE

10.1Indien overmacht de levering, zelfs tijdelijk, onmogelijk maakt,  dan  behoudt de verkoper zich het  recht  voor  hetzij  zijn   voorwaarden en/of prijs aan  te  passen,  hetzij   de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen hetzij zijn verplichtingen op te schorten, dit alles zonder enige grond tot ontbinding van de overeenkomst door de koper of enige verplichting tot schadevergoeding uit te maken, zolang de overmacht duurt. Onder  overmacht  wordt,  onder meer en niet-limitatief, verstaan:  pandemie, epidemie, Covid 19 en aanverwante virussen, maatregelen van overheidswege, brand,  ,  lock-out,  vorst,  instortingen,  overstromingen, ngevallen,  gebrek  aan  grondstoffen  of  arbeidskrachten,  opeisingen,  oorlog  of  oproer,  beschadiging  van  machines,  gebrek aan transportmaterieel of buitensporige prijsverhogingen (van meer dan 25%) hiervan, onderbrekingen van transport,quarantaines, stakingen, ijsgang,  gehele  of  gedeeltelijke  stremming  in  de  scheepvaart,  onderbreking  van  de  transporten,  verbod  van  in-en  uitvoer,

hoog-en laagwaterstand op kanalen en rivieren, enz.

10.2 In geval een wijziging van de economische omstandigheden, stijging van de prijzen van de materialen of grondstoffen, door toeleveranciers of fabrikanten aangepaste prijzen, en/of een onvoorzienbare gebeurtenis buiten de wil van partijen om tot gevolg hebben dat de uitvoering van de overeenkomst voor de verkoper een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt of financieel of anderszins zwaarder of moeilijker wordt, zullen de verkoper en de koper in overleg treden om gezamenlijk tot een billijke aanpassing van de overeenkomst te komen. Indien partijen niet tot een overeenkomst komen met betrekking tot een dergelijke billijke aanpassing, heeft de verkoper het recht om hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen met onmiddellijke ingang hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst te herzien, dit alles zonder dat zij gehouden is tot schadevergoeding.

10. Toepasselijk recht en imprevisie

11.1  Ingeval  van  betwisting  zijn  uitsluitend  de  Rechtbanken  en de afdeling van de rechtbanken van  het  rechtsgebied  waarbinnen  de  maatschappelijke zetel  van  de  verkoper  is gevestigd bevoegd. Ingeval een vordering behoort tot de bevoegdheid van het Vredegerecht zal uitsluitend de Vrederechter van het  kanton  waarbinnen  de  verkoper gevestigd  is,  bevoegd  zijn.  .

11.2  Alleen het Belgische recht is van toepassing.