Antwerpen, 14 augustus 2018

Beste klanten

Wij vertellen u niets nieuws als we de droogte en hoge temperaturen melden van de laatste weken. Echter, een belangrijk gevolg van deze klimatologische omstandigheid is het droogvallen van de rivieren.

Zoals u weet, worden de zanden die wij u aanbieden, gebaggerd op deze rivieren en ze moeten dan ook per schip naar uw kade of onze depots gebracht worden.

Omdat het waterpeil sterk gedaald is, kunnen onze schepen niet hun volle vracht vervoeren en moeten wij kleinere volumes aanvoeren met als gevolg veel hogere kosten per ton.

Deze extra kosten kunnen wij niet meer dragen en zullen wij uit noodzaak moeten doorrekenen conform onze algemene verkoopvoorwaarden:

“De Ruhrorter-pegel van 3,20 meter is maatgevend voor alle waterwegen van West-Europa. Zo de waterstand beneden dat peil valt, houdt de verplichting tot leveren op, zolang de Ruhrorter-pegel beneden 3,20 meter blijft. Indien het laadvermogen van de binnenschepen ingevolge de laagwaterstand wordt beperkt, behoudt de verkoper zich het recht voor de te leveren hoeveelheden aan te passen. Prijsaanpassingen en bijkomende transportkosten die daarvan het gevolg zijn worden aan de koper doorgerekend.”

Bij uw afroep zullen wij uitrekenen wat op dat moment de kosten zijn voor achtergelaten tonnen van het schip.  Uw commerciële en logistieke contacten zullen u daarover uiteraard alle nodige en nuttige informatie bezorgen.

De Pegel (peil), waarnaar wij verwijzen in onze voorwaarden,  kan u volgen op de website www.elwis.de

U kan zien dat de pegel het niveau van 200 cm zelfs niet meer haalt terwijl deze voor een normale scheepvaart hoger dan 350cm moet aantekenen.

Wij danken u voor het vertrouwen en houden u verder op de hoogte van de ontwikkeling van de waterstanden.

Met vriendelijke groeten

Sales team Minera NV