18 januari 2021

De Hoop Bouwgrondstoffen BV vraagt, samen met haar zusterbedrijf Satic NV, een uitbreiding aan voor het winnen van zeezand op het Belgisch continentaal plat.

De aanvraag is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is 15 dagen na de bekendmaking voor 30 dagen te raadplegen.

Hieronder de volledige tekst van de aankondiging:

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C − 2021/20077]

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. — Concessieaanvraag voor de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat.—De Hoop Bouwgrondstoffen bv c.o. Satic nv.

In toepassing van artikel 10 van het koninklijk besluit van 1 september 2004 betreffende de voorwaarden en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 april 2014 en 21 oktober 2018, wordt bekendgemaakt dat de heer H. De Backker handelend in naam van De Hoop Bouwgrondstoffen bv c.o. Satic nv, Noorderlaan 147 B33 te 2030 Antwerpen, een aanvraag heeft ingediend, ingeschreven op 9 december 2020, onder het nummer 90, waarbij hij een verlenging en uitbreiding van zijn concessie aanvraagt voor de exploitatie van zand op het Belgisch continentaal plat (controlezones 1, 2, 3, 4 en 5). De exploitatie van zand is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure.

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 12 van het koninklijk besluit van 21 oktober 2018 houdende de regels betreffende de milieueffectenbeoordeling in toepassing van de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat, worden de concessieaanvraag en het milieueffectenbeoordelingsrapport voorgelegd aan het betrokken publiek. De BMM stelt volgende informatie ter beschikking op zijn website (https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/): de concessieaanvraag, het milieueffectenbeoordelingsrapport, de reeds beschikbare, voornaamste rapporten en adviezen met betrekking tot de aanvraag op het moment van deze bekendmaking en de resultaten van de raadplegingen die relevant zijn voor het concessiebesluit en die pas beschikbaar zijn nadat de raadpleging werd bekendgemaakt.

De inzageperiode van de raadpleging start vijftien dagen na deze bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en duurt dertig dagen. Iedere belanghebbende kan zijn standpunten, opmerkingen en bezwaren per post (BMM, Vautierstraat 29, 1000 Brussel) of via elektronische weg (brigitte.lauwaert@naturalsciences.be) overmaken aan mevrouw Brigitte Lauwaert tot vijftien dagen na het einde van de inzageperiode. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt de verlenging toegekend bij ministerieel besluit.